Công bố chất lượng

ATV cung cấp dịch vụ làm thủ tục công bố các sản phẩm từ thực phẩm thường trong nước và nhập khẩu, TPCN trong nước và nhập khẩu, Mỹ phẩm trong nước và nhập khẩu, các hợp quy cho Đồ chơi trẻ em, vải...
CBHQ-Thủ tục công bố hợp quy đồ chơi trẻ em theo QCVN 3:2009/BKHCN
Theo thông tư số 18/2009/TT-BKHCN của Bộ Khoa Học và Công Nghệ thì các loại đồ chơi trẻ em được sản xuất tại nước ta hay nhập khẩu từ nước ngoài về đều phải...
TCCS-Thủ tục công bố Tiêu chuẩn cơ sở Thông tư 21/2007/TT-BKHCN
Theo Điều 11 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH 11 quy định: Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) là tiêu chuẩn do các tổ chức xây dựng và công bố tiêu...
Liên hệ tư vấn miển phí
Giấy phép Quảng Cáo - Cục ATTP
Giấy phép ATTP - Cục ATP
Công bố TPCN Cục ATTP
Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cục Bản quyền tác giả
 CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ (IP VIET NAM)
Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Min
Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM