0908.326.779 | 0906.362.707   0974.255.799 | 08.665.775.37

Luật Công bố chất lượng sản phẩm

Quyết định Số: 42/2005/QĐ-BYT  ngày 8 / 12  / 2005 Về việc ban hành Quy  chế công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm
Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế”; Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH 11 ngày 26 tháng 7 năm 2003; và Nghị định 163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ “ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm”; Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa số 18/1999/PL-UBTVQH 10 ngày 24 tháng 12 năm 1999 và Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế