0908.326.779 | 0906.362.707   0974.255.799 | 08.665.775.37

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm do Sở Y tế cấp

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm do Sở Y tế cấp
Luật An toàn thực phẩm số 55/2010 và Nghị định số 38/2012/NĐCP Thông tư 26/2012/TT-BYT và căn cứ vào chức năng quyền hạn của Bộ y tế, ATV MEDIA triển khai tư vấn thủ tục xin Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ y tế cấp. Bộ y tế cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được phân công