0908.326.779 | 0906.362.707   0974.255.799 | 08.665.775.37

Giấy phép sản xuất Mỹ phẩm

Giấy phép sản xuất Mỹ phẩmNgày 1 tháng 7 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 93/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm.
Giấy đủ điều kiện Sản xuất mỹ phẩm
Theo quy định của Nhà nước thì kể từ ngày 1/7/2016 thì những cơ sở sản xuất mỹ phẩm trong nước ngoài điều kiện thành lập hợp pháp ra doanh nghiệp còn phải xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. ATV Media tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đế quy trình cấp phép. Để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải đáp ứng các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất kỹ thuật và hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng yêu cầu